หน้าแรก > แหล่งคาสิโนออนไลน์ > ความคาดหวัง คาสิโนออนไลน์

ความคาดหวัง คาสิโนออนไลน์

 ความคาดหวัง คาสิโนออนไลน์
ในชีวิตคนเรานั้นล้วนผ่านสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างมาอย่างมากมายจนนับแทบไม่หมด เราพบว่าเมื่อโตขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็ย่อมโดนย่อมด้วยสิ่งต่างๆให้แน่นขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากตนเองหรือคนอื่นเช่นกัน หนึ่งในนั้นที่เราจะมาพูดกันวันนี้เรื่องของ "ความคาดหวัง" ใครหลายคนคงเคยถูกตั้งความคาดหวังเช่นนี้ไม่ว่าจะโดยคนอื่นหรือกับตัวเองก็ตาม โดยหลังจากนั้นเราจะเกิดสภาพกดดันเล็กๆ(หรือใหญ่) ที่มีสภาพเกี่ยวกับปัญหาในส่วนนั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่กับ คนที่ชอบเล่น คาสิโนออนไลน์ ที่ต้องเจอกับความคาดหวังที่คอยกัดกิน อยู่ตลอดเวลาในทุกครั้งที่วางพนัน เรามาดูกันดีกว่าครับว่าความคาดหวังนั้นเกิดมาจากอะไร

ความหมายของความคาดหวังในมิติมุมมองต่างๆ

ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึกที่ได้รับรู้ความคิดเห็น การนำมาตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่น โดยที่หวังว่าจะให้ปฏิบัติหรือมีผลออกมาเช่นนั้น เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า ต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้น เพื่อสนองบริการที่ตรงกับ ความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจ อาจเป็นเรื่องที่ส่งเสริมจิตใจหรือไม่ก็ได้แต่มีอิทธิพลกับเจ้าของความคิดนั้น ซึ่งตรงเรื่องของความน่าจะเป็น
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์วรูม (Vroom) มีองค์ประกอบของทฤษฎีที่สำคัญคือ

 • Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์
 • Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึงพอใจ
 • Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือกระทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความ ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได้รับความพึงพอใจขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
 • Parasuraman , Zeithmal และ Berry ได้ระบุถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่
  1. การได้รับการบอกเล่า คำแนะนำจากบุคคลอื่น
  2. ความต้องการของแต่ละบุคคล
  3. ประสบการณ์ในอดีต
  4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ
  5. ราคา
สรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก
ลักษณะของความคาดหวังในทัศนคติมุมมองต่างๆก็ได้ให้นิยามต่างกันไปดังนี้
 • Getzels และคณะ 1974 : 132 ได้กล่าวไว้ว่า "ความคาดหวังของบุคคลย่อมแตกต่างกันเพราะคนเราต่างก็มีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน"
 • Vroom 1964 : 103 ได้มีคติฐานความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีระบบ มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการทางจิตใจได้แก่ การรับรู้ ความเชื่อ เจคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ
ศรีนิตย์ 2521 : 10 ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกัน ตามที่บุคคลได้กำหนดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆ ประเมินโดยมาตรฐานของ ตนเองเป็นเครื่องวัดความคาดการณ์ของแต่ละบุคคล

ซึ่งการกำหนดความคาดหวังนั้น ขึ้นอยู่กับ ระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆด้วย และการที่บุคคลเคย ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นๆมาก่อน ก็จะกำหนดความคาดหวังในการทำงาน ในคราวต่อไปสูงขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการอาศัยประสบการณ์ และมันก็มักใกล้เคียงกับ ความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังต่ำลงมา เพื่อป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการที่วางระดับความคาดหวังไว้สูง

การที่บุคคลจะกำหนดความคาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ได้ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความสำเร็จของสิ่งนั้นๆ ซึ่งคุณ สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540 : 12) ได้เป็นคนสรุปใจความเมื่อข้างต้นไว้

การที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการทำงานมากน้อยแค่ไหนั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 2อย่างนั่นก็คือความต้องการในรางวัลนั้นๆ และความคาดหวังของบุคคลนั้นเองที่จะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้น ถ้าเห็นว่ารางวัลที่จะได้จาก ความพยายามนั้นมีคุณค่ากับตนมาก และเป็นไปได้สูง บุคคลก็จะทุ่มเทความสามารถให้มากขึ้น แต่ถ้าคิดว่าความเป็นไปได้มีน้อย หรือรางวัลที่ได้น้อย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

ปัจจัยกำหนดความคาดหวัง
ซึ่งคุณ พัชรี มหาลาภ(2538 : 14) ได้กำหนดปัจจัยแห่งความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่
 1. ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคล แตกต่างกัน
 2. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคยประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นมาก่อน ก็จะทำให้มีการกำหนดระดับความคาดหวังในการทำงานในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะกำหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง
 3. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ การคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง การประเมินค่าของแต่ละคน ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม ที่แตกต่างกันออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคาดหวังนั้นก็มีหลายมิติหลายมุมมองเช่นกัน แต่ทุกเหตุผลล้วนมุ่งเป้าไปที่ "สิ่งที่จะให้เกิด"นั้นเอง ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามมักจะเจอสภาพอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และยังเป็นสิ่งสะสมที่ต่อเนื่องได้อีกด้วย สำหรับคนที่เล่น คาสิโนออนไลน์ นั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ เพราะมันคือผลลัพธ์โดยตรงที่มีอิทธิพลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อเกิดความคาดหวังขึ้นมานั้นเราควรจะทำอย่างไร ไม่ให้เสียใจ เมื่อเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการเล่นคาสิโนออนไลน์ ... ขอตอบเลยครับว่า คุณไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงความผิดพลาดได้เลยครับเพราะขึ้นชื่อว่าการพนันแบบเต็มตัวไม่มีบิดบังแล้วนั้น ผู้เล่นย่อมต้องทำใจให้เฉียบคมอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังที่จะเล่น เพราะความคาดหวังก็เชื่อมด้วยเส้นบางๆของคำว่า ตัดสินใจปฏิบัติ เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเราเลือกที่จะตั้งเกรดความหวังได้ ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม ความคาดหวังก็ล้วนเป็นสิ่งที่สมควรเก็บรักษาไว้ เพราะมนุษย์แทบทุกคนนั้นจะดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยความหวัง
16/06/2014
24bwin.net แหล่งบริการข้อมุลคาสิโนออนไลน์